Sparrows, allies - briankala
White-throated Sparrow

White-throated Sparrow