Sparrows, allies - briankala
White-throated Sparrow III

White-throated Sparrow III