Sparrows, allies - briankala
White-throated Sparrow II

White-throated Sparrow II